021-33938154

09129451462-3

کولر آبی سلولزی انرژی EC0700

: Code 18 product category, کولر سلولزی انرژی
قیمت مشترک 8,916,200 تومان
قیمت ما
8,916,200 تومان
برچسب : کولر, ;,gv, کولر انرژی, پدسلولزی, کولرسلولزی, کولرانرژی, کولرفضای بزرگ , کولر7000, کولرپوشالی, شرکت انرژی, کولرآبی, کولرتبخیری, کولرپشت بامی, هماسل, کولر سولولزی, کولر سلولوزی, ;,gvsg,, gcd, sg,, کولرآبی سلولزی, مشخصات،قیمت و خرید کولرسلولزی پلیمری نیروتهویه البرز مدل 18, فروشگاه مرکزی انرژی, کولر7000انرژی, فروش کولر انرژی, سرمایش بیشتر, انرژی, فروش مستقیم کولر انرژی, فروش کولر ابی, خرید کولر, خرید اینترنتی کولر, نمایندگی کولر انرژی, قیمت کولر آبی سلولزی پلیمری , پدهای سلولزی مدل 7090یا واسطه های تبخیری سلولزی (کولینگ پد cooling pad ) جهت استفاده برای سیستم خنک کنندگی (پد و فن) در سالنهای مرغداری و گلخانه بهترین جایگزین پوشال میباشد . و همچنین چندین سال است که مدل 5090 آن در کولرهای آبی خانگی و صنعتی استفاده میشود, نمانده فروش شرکت انرژی, `N SG,GCD, لیست قیمت کولر, مشخصات، قیمت و خرید کولر سلولزی تبخیری انرژی, کولر سلولزی چیست و چه مزایایی نسبت به کولر پوشالی دارد ؟, مزیت کولر سلولزی, تعمیر کولر سلولزی , مزایا و معایب کولر آبی سلولزی چیست ؟, کولر آبی سلولزی چیست؟, کولر آبی سلولزی چه تفاوتی با کولر آبی پوشالی دارد؟, کولر سلولزی انرژی EC 0700, کولر سلولزی تبخیری انرژی مدل EC0700 هوادهی از بغل, با کولر آبی سلولزی بیشتر آشنا شویم, کولر سلولزی چیست و چه مزایایی نسبت به کولر پوشالی دارد؟, کولرهای سلولزی انرژی, ;,GV GFD, ;,GVکو, نمایندگی کولرهای سلولزی انرژی
 • ویژگی کولر سلولزی 7000
 • دارای گواهینامه CE به شماره : ۸۰۱۳۸۲۰۰۸۴۰۸۰
 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • تا ۳۰ درصد خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
 •  راندمان تبخیر بالای %۸۳ درصد
 • عمر بیشتر پد سلولزی با سیستم اتوماتیک تخلیه آب
 • کاهش انتقال باکتری ها مضر تنفسی
 • خود ایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثابت ماندن راندمان خنکی
 • کنترل ایمنی RCCB ( سیستم حفاظت از جان ) و کلید قطع دو قطب
 • کنترل ترموستاتیک ، تایمر و ریموت کنترل
 • کاربری ها: مسکونی ،  تجاری ، صنعتی ، اداری ، آموزشی ، بانکها ، مساجد و رستوران ها

 آسایش بیشتر

● کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات

● تنظیم زمان کار کولر )خاموش و روشن کردن( با استفاده از تایمرالکترونیکـی

●کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی )تا 30 )%

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا ۳۰ %خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد . ً رانـدمـــان تبخیــر آن را در افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــوال مــدت سـه هفتـه از حـدود 70 %بـه 50 %کاهـش مـی دهـد )براسـاس گـزارش فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999 .

پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود 83 %اسـت در طـول زمـان حفـظ مینماید.

● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی c°40 پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی c °37 پاسـخگو می باشـد. سرمـایش مطمئـن تـر

عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـر روی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .

● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.

● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال. مصـرف بـرق کمتـر

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .

● کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـاف دمای روز و شـب زیــاد اسـت )حــدود C °10 تـا C °15 )مانند: تهــران، اصفهــان، کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.

●مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل— سیسـتم کولر گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.

album-template1258album-123album-template4456album-template2589

درباره هماسل

سال هاست که گرما و سرمای اماکن عمومی و فضاهای بزرگ و منازل مسکونی شما را تامین کرده ایم . ما طرف قرار داد مستقیم و بی واسطه شرکتها و کمپانیهای بزرگ و معتبر ایرانی همچون انرژی ؛ نیرو تهویه البرز و مهیا سان و  ... هستیم .

( ما سرما و گرما چشیده ایم تا به اینجا رسیده ایم .)

09129451463 - 021-33938154

تماس باما

آدرس : تهران - خیابان مصطفی خمینی روبروی پمپ بنزین - فروشگاه انرژی

تلفن تماس : 33938154 - 021

تلفن همراه :9451463-0912

               0912-9451462

فاکس :   33938154

تلگرام : 09129451463

اینستاگرام :t.me/homasale.com

ایمیل : info@homasale.com